Serwis prowadzony przez dr n. med. Jacka Kunickiego, specjalistę neurochirurga

Guzy przysadki 29 sierpnia 2022

Guzy nieczynne hormonalnie

Jacek Kunicki
dr n. med.
Guzy nieczynne hormonalnie

Do nieczynnych hormonalnie guzów przysadki zaliczamy  gruczolaki przysadki nie powodujące schorzeń endokrynologicznych związanych z nadczynnością  którejkolwiek linii komórkowej przysadki.

Nieczynne hormonalnie gruczolaki  są drugim co do częstości rodzajem gruczolaków przysadki ( po guzach wydzielających Prolaktynę) stanowią one ok. 30-40 %  wszystkich gruczolaków przysadki.

Wśród guzów poddawanych leczeniu operacyjnemu stanowią one najczęstszą  grupę guzów  i zwykle stanowią ok. 60-70% operowanych gruczolaków.

Guzy te mimo, iż nazwa sugeruje, iż nie powodują zaburzeń hormonalnych mogą i często objawiają się niedoczynnością  przysadki, czyli jak najbardziej pozostają w sferze schorzeń endokrynologicznych

Najczęstszymi objawami  guzów nieczynnych hormonalnie są  objawy wynikające z ucisku przez guz  sąsiadujących struktur mózgowia, mówimy wówczas o tzw. objawach z efektu masy.

Do tego rodzaju objawów należą :

 • Zaburzenia widzenia pod postacią obniżenia ostrości wzroku oraz ubytków pola widzenia.
 • Podwójne widzenie
 • Bóle głowy

Rzadziej przy dużych guzach dochodzić może do uszkodzenia podwzgórza oraz objawów z tym związanych np. patologiczna senność, zaburzenia łaknienia itp.

Objawy niedoczynności przysadki są różnorodne i  w zależności od szybkości  narastania, wieku,  stopnia uszkodzenia przysadki mogą powodować różnego rodzaju  „zestawy” objawów endokrynologicznych od całkiem niegroźnych i nie zauważalnych dla pacjenta poprzez  wyraźnie pogorszające jakość życia i zagrażające  zdrowiu.

U ok. 10% pacjentów operowanych z powodu guzów nieczynnych hormonalnie rozpoznanie stawiane jest na podstawie badania obrazowego wykonanego z innych powodów – wówczas mówimy o guzach wykrytych  incydentalnie żargonowo określanych jako incydentaloma.

Pod względem histopatologicznym  gruczolaki nieczynne hormonalnie są niejednorodną grupą guzów i paradoksalnie  najczęściej badania patomorfologiczne wykrywają obecność hormonów w ich komórkach.

Do najczęstszych guzów nieczynnych hormonalnie należą nieme  gruczolaki gonadotropowe – zawierające ziarnistości  z hormonami gonadotropowymi ( LH i FSH oraz podjednostką alfa – czyli wspólny dla obu tych hormonów  fragment  białkowy). Rzadziej spotykamy nieme gruczolaki zwykle powodujące schorzenia endokrynologiczne i  będące najczęściej gruczolakami czynnymi hormonalnie – wówczas mówimy o niemych gruczolakach kortykotropowych  zawierają kortykotropinę – (ACTH), nieme gruczolaki somatotropowe  zawierające  hormon wzrostu (GH). Do rzadkości należą  prawdziwe guzy nieczynne hormonalnie nie zawierające w swoich komórkach hormonów  – wówczas mówimy o tzw. gruczolakach typu null cell adenoma.

Diagnostyka :

Opiera się o tomograficzne badania Rezonansu magnetycznego czyli popularny rezonans  lub w przypadku przeciwwskazań do badania MR wykonuje się badanie tomografii komputerowej.

Ponadto każdy pacjent powinien mieć wykonaną podstawową ocenę hormonalną wykluczającą  lub potwierdzająca  czynny charakter guza, oraz  ocenę zachowania czynności  przedniego płata przysadki.

Leczenie

Głównym sposobem leczenia  operacyjnego  nieczynnych hormonalnie gruczolaków jest leczenie operacyjne, w ograniczonym stopniu  zwykle jako leczenie  uzupełniające stosuje się radioterapię. Leczenie farmakologiczne  jest zwykle nieskuteczne choć próby stosowania analogów dopaminy lub analogów somatostatyny  mogą zwiększać  szansę na stabilizację guza i zmniejszenie jego rozmiarów – doniesienia anegdotyczne –dotyczą zwykle ok. 5-10% chorych leczonych.

U części pacjentów bezobjawowych nie wykazujących niedoczynności oraz jawnych cech ucisku  skrzyżowania  wzrokowego w badaniu MR (oraz braku zaburzeń widzenia) możliwa jest  obserwacja w badaniach obrazowych mówimy wówczas o postępowaniu wyczekującym  czekaj i badaj –  (z ang. wait and scan). Postępowanie takie niesie za sobą niewielkie ryzyko progresji w trakcie oczekiwania, jak również możliwego wystąpienia udaru gruczolaka, o tym pacjent powinien być poinformowany i świadomy takich zagrożeń.
Z obserwacji własnych i literatury wynika, iż w przypadku makrogruczolaków wzrost następuje u większości (40-60%) pacjentów  zwykle w ciągu kilkuletniej obserwacji. U ok. 20-30% obrazy MR pozostają stabilne prze lata. Należy też brać pod uwagę, iż wzrost guza powoduje również ryzyko narastania niedoczynności przysadki uważa się, iż odsetek niedoczynności wzrost o ok. 10-12% corocznie przy guzie powiększającym się.

Wskazaniami do leczenia operacyjnego  guzów nieczynnych hormonalnie są:

Objawowe guzy przebiegające z zaburzeniami widzenia – szansa poprawy  wzroku ok .70-80%
Guzy powodujące niedoczynność przysadki – istniej szansa na poprawę  w ok. 10-40%
Guzy powodujące obj. neurologiczne m.in. bóle głowy –poprawa występuje u ok. 50-60% pacjentów operowanych – nie ma  pewności, że objaw ten ustąpi.
Guzy skąpoobjawowe lub bezobjawowe modelujące  skrzyżowanie wzrokowe
Guzy skąpoobjawowe lub bezobjawowe z wykazanym w kontrolnych badaniach wzrostem guza

Metody leczenia

Najpopularniejszą metodą leczenia operacyjnego jest operacja z dostępu przez nos i zatokę klinową. Metoda ta nazywana jest też operacją  przezklinową  lub transsfenoidalną *(z ang. trans- przez sphenoid – zatoka klinowa).

Obecnie ok. 95-98% guzów nieczynnych  hormonalnie usuwanych jest z dostępu przezklinowego, jedynie kilka procent wymaga dostępów z wykorzystaniem kraniotomii czyli otwarcia czaszki w trakcie klasycznej operacji neurochirurgicznej.

Od początku XXI wieku techniką używaną do operacji przezklinowych jest technika endoskopowa – polegając na użyciu  sztywnych endoskopów wprowadzonych do jam nosa i zatoki klinowej jako jedyne urządzenie zapewniające wgląd w pole operacyjne.

Wcześniej operacje wykonywano z użyciem wglądu za pomocą mikroskopu operacyjnego stereoskopowego czyli dającego obraz trójwymiarowy przez patrzenie przez  okular (przypominający lornetkę)  zestaw soczewek – jako tzw. obiektyw, technika ta wymagała założenia do jamy nosa specjalnego tulejowego rozwieracza na czas operacji, który ograniczał mobilność narzędzi oraz  ukierunkowywał tor operacji w linii osi optycznej i świetlnej mikroskopu. Technika ta osiągnęła rozkwit pod koniec lat 80.

Operacja metoda endoskopową posiada szereg zalet: min. mniejsza  traumatyzacja jamy nosa,  mniejszy dyskomfort  pooperacyjny, brak konieczności stosowania  tamponady nosa, większa mobilność narządzi w polu operacyjnym oraz możliwość  podążania za asymetrycznie rozrastającymi się  guzami.
Technika operacji endoskopowych umożliwia też usuwanie guza z innych przestrzeni niż samo siodło tureckie dzięki czemu możliwe jest usuwanie  guzów przysadki, które wczesnej kwalifikowano do resekcji z użyciem kraniotomii.

W przypadku guzów małych lub średnich  porównanie  techniki endoskopowej z mikroskopową w sensie skuteczności nie ma  istotnych różnic, dla guzów dużych, o rozroście inwazyjnym, guzów rozrastających się w podstawie czaszki, zajmujących inne zatoki niż sama zatoka klinowa, guzów wrastających do jamy czaszki technika endoskopowa jest zdecydowanie bardziej skuteczna przy  podobnym lub nawet nieco większym poziomie bezpieczeństwa.

Wyniki

Wyniki leczenia zależą od wielu czynników, do najważniejszych należą:

 1. Wielkość guza: im większy tym szansa na pełne wyleczenie mniejsza.
  Uśredniając  radyklane czyli całkowite usuniecie guza  osiągane jest w ok. 70-75% dla nieczynnych hormonalnie makrogruczolaków. Dla guzów do 2 cm wyniki są zdecydowanie lepsze, radykalność resekcji sięga nawet 90-95%,  guzy olbrzymie tj. mierzące powyżej 4 cm  – całkowita resekcja możliwa jest w zaledwie 30-45% przypadków.
 2. Inwazyjny rozrost guza (spotykany w ok. 25-30% nieczynnych hormonalnie guzach) polegający na   przerastaniu, naturalnych barier kostno oponowego ograniczenia siodła i przerastaniu  opon zatoki jamistej lub opon nadsiodłowo oraz  wtórne  wrastanie do wnętrz czaszki i mózgu.
  Dla przykładu w przypadku guzów inwazyjnych z naciekiem zatok jamistych *(skala Knospa 3-4)  odsetek wyleczeń radykalnych  obniża się do  5-30%.
 3. Spoistość  guza im guz twardszy  tym mniejsza szansa na całkowite usunięcie, szczęśliwie gruczolaki włókniste, twarde stanowią jedynie ok. 10% takich guzów.
 4. Doświadczenie operatora – udowodniono, iż radykalność resekcji oraz odsetek powikłań są skorelowane z liczbą wykonywanych operacji oraz dotychczasowym doświadczeniem skumulowanym danego ośrodka. Oczywiście odgrywa tu technika operacyjna, powtarzalność metody operacji oraz doświadczenie w zakresie interpretacji obrazów śródoperacyjnych przekładające się na ocenę sytuacji  chirurgicznej (kiedy skończyć resekcję, czy resekcja jest najbardziej radykalna, zachowanie i rozpoznanie resztkowego gruczołu, łatwość rekonstrukcji itp.).

Wyniki odległe:

W przypadku guzów usuniętych radykalnie odsetek wznów w długiej obserwacji jest niskie  sięgające ok. 9-12% w okresie  5 lat obserwacji;  w przypadkach nieradykalnych resekcji  wznowa lub progresja zmian resztkowych  spotykana jest zdecydowanie częściej  ok. 30-50% w ciągu 5 lat.
Uzupełniające leczenie radioterapeutyczne obniża ten odsetek niemal dwukrotnie  do poz. ok. 15-20% wznów.

Czynnikami zwiększającymi ryzyko wznowy guza poza wspomnianą wcześniej nieradykalnością  resekcji ( resztkową pozostałością  guza) mają wpływ:

 • inwazyjny charakter guza,
 • wielkość guza,
 • młody wiek
 • podwyższone  parametry charakteryzujące potencjał rozrostowy guza (proliferacyjny) guza określane w badaniu histopatologicznym (indeks proliferacji Ki67 > 3%, obecność mitoz, stwierdzanie zmutowanej postaci białka p53),
 • niektóre typy histopatologiczne guzów przysadki – tzw. gruczolaki wyższego ryzyka rozrostu agresywnego.

Wśród pacjentów z obecną wznową ok. połowa może wymagać powtórnego leczenia operacyjnego z powodu objawowego charakteru zmiany lub progresji zagrażające kompresji struktur drogi wzrokowej.

Inne teksty w tej samej kategorii Zobacz również