Serwis prowadzony przez dr n. med. Jacka Kunickiego, specjalistę neurochirurga

Guzy podstawy czaszki 29 sierpnia 2022

Guzy stoku

Jacek Kunicki
dr n. med.
Guzy stoku

Guzy stoku są niejednorodną grupą patologii lokalizujących się lub wychodzących ze struktury samego stoku lub  elementów anatomicznych związanych ze stokiem (opony mózgowo rdzeniowe, naczynia, nerwy).

Guzy stoku  mogą być  zarówno łagodne i złośliwe, pierwotne i wtórne (przerzutowe), ich diagnostyka oparta jest głównie o badania obrazowe – rezonans magnetyczny i tomografię komputerową, czasami do postawienia ostatecznego rozpoznania konieczna jest biopsja guza, najczęściej  wykonywana z dostępu przeznosowego.

Objawy kliniczne guza stoku zwykle są niecharakterystyczne i nie  pozwalają na postawienie jednoznacznego rozpoznania co do typu guza. Najczęstszymi objawami, z którymi spotykamy się u chorych z guzem stoku  są: podwójne widzenie  i zez zbieżny – to skutek porażenie lub dysfunkcji nerwu odwodzącego (n. czaszkowy VI), drugą grupą są pacjenci z  neuropatią nerwu podjęzykowego –  niedowład połowy języka – język zbacza  po wysunięciu z ust, chorzy zgłaszają problemy z mową i przełykaniem. Mniej typowe objawy to objawy wynikające z ucisku pnia mózgu i jego struktur oraz dróg w nim przebiegających  m.in.  zawroty głowy, zaburzenia równowagi i koordynacji ruchów, niedosłuch, szumy uszne, osłabienie kończyn, problemy z przełykaniem.

W przypadku zajęcia dolnego stoku oraz  połączenia czaszki z odcinkiem szyjnym kręgosłupa oraz uszkodzenia tzw. stawów głowy (stawy szczytowo potyliczne) dodatkowym objawem mogą być silne bóle głowy i karku oraz bóle zauszne (objawowa neuralgia potyliczna) wz. z niestabilnością czaszkowo szyjną.

Cześć  guzów stoku rozpoznawana jest  w fazie, w której objawy kliniczne są skąpe lub nie występują, rozpoznanie ma zwykle charakter incydentalny w wyniku diagnostyki po urazie głowy lub w wyniku diagnostyki objawów sugerujących inne schorzenia ( MR odc. szyjnego – podejrzenie dyskopatii szyjnej, czy w  TK zatok obocznych nosa – zapalenie zatok  itp.)

Pierwotnymi guzami stoku są guzy wywodzące się z kości  i chrząstek  związanych lub budujących stok. Do najczęstszych guzów w tej lokalizacji należą struniaki i chrzęstniakomięsaki .
Rzadkie w tej lokalizacji są częste  w innych kościach  kostniaki, kostniakomięsaki czy guzy olbrzymiokomórkowe.

Najczęściej spotykanym guzem kostnym stoku jest  struniak  – guz  powstający z resztek struny grzbietowej  (stąd nazwa struniaka) . Struna grzbietowa to pasmo z płodowej chrząstki, która jest przejściowym organem występującym w naszym rozwoju płodowym,  tworzącym  rusztowanie dla formowania się  kręgosłupa i podstawy czaszki. Po spełnieniu swojego zadania struna grzbietowa  niemal całkowicie zanika, jednak jej pozostałości  zachowane są w krążkach międzykręgowych (popularnie nazywanych dyskami)  w postaci jądra  galaretowatego. Bardzo małe fragmenty  struny grzbietowej   pozostają też w strukturze kości stoku,  zwykle nie są  widoczne gołym okiem,   w rzadkich przypadkach  końcowy odcinek struny pozostaje widoczny  makroskopowo w postaci galaretowatego guzka (ok. 5-10 mm)  w środkowej części stoku. Wówczas mamy do czynienia z tzw. łagodnym guzkiem struny grzbietowej  (z ang. Benign Notochord Tumor –BNT) lub wg. dawnego mianownictwa robiąca wrażenie nazwa Ecchordosis phylasiphora.
Właśnie  resztkowe fragmenty struny grzbietowej (specyficzny  płodowy rodzaj chrząstki galaretowatej) dają początek  struniakom.

Chrzęstniakomięsaki są grupą złośliwych guzów wywodzących się z tkanki chrzęstnej. Początek  chrzestniaków okolicy stoku dają najczęściej tzw. chrząstkozrosty – tj. chrzęstne połączenia kości tworzących sam stok lub łączących stok i sąsiadujące  kości podstawy czaszki.

Najczęściej topograficznie mamy do czynienia z  guzami wywodzącymi się z chrząstkozrostu skalisto potylicznego tj. miejsca połączenia  stoku z piramidą kości skroniowej, z tego powodu większość chrzęstniakomięsaków położna jest raczej bocznie od linii pośrodkowej  w przeciwieństwie do struniaków, które zwykle lokalizują się w tzw. linii pośrodkowej stoku.

Inne miejsca występowania chrzęstniaków to przejściowo występujące chrząstkozrosty, które zanikną – kostnieją w trakcie rozwoju podstawy czaszki, te chrząstkozrosty dają początek chrząstniakom zatoki klinowej – chrząstkozrost  klinowo-potyliczny, czy guzom okolicy grzbietu siodła (chrzęstny zrąb zawiązków kości klinowej).

Liczną grupę wtórnych guzów stoku stanowią zmiany  przerzutowe, są to najczęściej przerzuty z raka piersi, płuc lub prostaty. W przypadku osób z rozpoznam pierwotnym nowotworem złośliwym  rozpoznanie przerzutowego guza stoku jest znacznie bardziej prawdopodobne niż guz pierwotny.

Innymi guzami okolicy stoku są Szpiczak mnogi lub  Szpiczak odosobniony  (plazmocytoma) czy  rzadziej chłoniak,  guzy te lub nacieki kości są pierwotnym lub wtórnym miejscem lokalizacji rozrostów komórek układu krwiotwórczego. Ogniska szpiczaka mnogiego lub  odosobnionego są  najczęstszą hematoonkologiczną patologią stoku.  Guz plazmocytarny  zbudowany jest z dojrzałego  monoklonalnego  nacieku  komórek plazmatycznych (przekształcone limfocyty B). Diagnostyka opiera się na  podstawie obrazu badań  MR i TK oraz  biopsji  guza, szpiczak mnogi może być  rozpoznany na postawie  badań wykrywających naciek szpiczaka w szpiku, potwierdzenia obecność białek monoklonalnych i obrazu mnogich zmian niszczących liczne kości szkieletu.

Guzami  okolicznych tkanek  stoku które, wtórnie  naciekają lub obrastają stok są dwa często występujące  łagodne nowotwory śródczaszkowe: oponiaki i gruczolaki przysadki.

Oponiaki okolicy stoku to rzadka grupa częstych śródczaszkowych nowotworów  jakimi są oponiaki. Guzy te wywodzą się z komórek meningotelialnych  opony pajęczej  najczęściej z tzw. ziarnistości pajęczynówki. Guzy te  stanowią topograficznie podgrupę rzadszych oponiaków  podstawy czaszki (w przeciwieństwie do oponiaków okolicy sklepienia czaszki i zatoki strzałkowej).
Oponiaki podstawy czaszki  mogą  zajmować pośrodkowe położenie w obrębie  stoku – wówczas mówmy o tzw. oponiakach stoku właściwych, inną podgrupę stanowią oponiaki dolnego  stoku  dochodzące do obramowania otworu wielkiego – to tzw.  oponiaki otworu wielkiego,  górną część stoku zajmują bardzo rzadkie oponiaki  grzbietu siodła i wyrostków pochyłych tylnych.
Znacznie częściej w okolicy stoku obserwujemy oponiaki podstawy czaszki  lokalizujące się  na pograniczu stoku i sąsiednich części podstawy czaszki m.in. piramidy kości skroniowej,  zatoki jamistej  – oponiaki te z racji pośredniego położenia i  przyczepu związanego z pograniczem stoku i kości skalistej (część  kości skroniowej)  – nazywane są oponiakami skalisto-stokowymi (z ang. petroclival meningiomas).

Diagnostyka  zwykle nie nastręcza istotnych problemów – w MR guzy  te mają  szeroki przyczep do opony twardej, często ze współistniejącym wzmacnianiem się opony sąsiedztwa samego guza (tzw. ogon oponowy oponiaka), dobre i zwykle jednorodne wysycenie   kontrastem, czasem pogrubienie sąsiadującej z oponą  kości.
Lokalizacja oponiaków stoku  i związane z tym  głębokie  położenie  w zakresie podstawy czaszki,   bliskie sąsiedztwo pnia mózgu, tętnicy postawnej i jej gałęzi oraz wielu nerwów czaszkowych stawia oponiaki w tych lokalizacjach za jedne z najtrudniejszych w leczeniu neurochirurgicznym.
Leczenie to  mimo postępów w zakresie metod resekcji, sposobów dostępu do patologii oraz użycia nowoczesnych technik np. mikrochirurgicznych, endoskopowych czy monitorowania elektrofizjologicznego nerwów i pnia mózgu nadal obarczone jest wysokim ryzykiem powikłań neurologicznych (m.in.  20-50 %  -porażeń nerwów czaszkowych).

Gruczolaki przysadki są łagodnymi nowotworami  przysadki,  duże guzy  o rozroście przekraczającym 1 cm  nazywamy makrogruczolakami. Około 30 % makrogruczolaków to guzy  o rozroście inwazyjnym tj. rozrastając się potrafią podobnie jak guzy złośliwe przekraczać bariery anatomiczne sąsiedztwa przysadki (kości, opony) wśród  tej grupy  inwazyjnych  guzów ok. 15 %  wykazuje rozrost w kierunku zatoki klinowej i stoku.
 W przypadku dużych  makrogruczolaków  zwanych często gruczolakami olbrzymimi (gdy  wymiar maksymalny przekracza 3,5-4 cm) około polowa  guzów wykazuje naciekanie lub rozrost niszczący  w kierunku struktur  samego stoku. Guzy o wyłącznym  kierunku  rozrostu z siodła  do samego stoku są rzadkością – stanowią ok. 3-5 % makrogruczolaków.

Diagnostyka jest zazwyczaj dość prosta – badanie MR i/lub TK  w większości przypadków  ukazuje guz, którego  lokalizacja wskazuje na  współistniejące zajęcie  oraz  powiększenie i niszczenie siodła  tureckiego  wraz z zatarciem obrazu samego gruczołu przysadki przemawiają za rozpoznaniem gruczolaka.

Dysplazja włóknista

Do grupy guzów stoku często zaliczana jest również uwarunkowana genetycznie choroba metaboliczna  kości tzw. dysplazja włóknista (z ang. Fibrous dysplasia -FD). Choroba ta wywołana jest somatyczną mutacją genu białka sygnałowego G (gen  GNAS).
Białko G jest  elementem mechanizmu przekaźnictwa informacji wewnątrzkomórkowo związanego z licznymi receptorami na powierzchni komórki. Białko G  to coś na kształt dzwonka, który dzwoni w komórce uruchamiany  przez aktywację  receptora przez przekaźniki zewnętrzne (hormony, białka, itd.).  Białko to (dzwonek) uruchamia  kolejne reakcje i przekaźniki procesy wewnątrzkomórkowe  (zmiany odczytywania i uruchamiania genów)  co ostatecznie prowadzi do  zmiany  zachowania lub budowy komórki. Ta kaskada uruchamia  kolejne rekcje prowadzące np. do podziału komórki czy np. zmiany jej funkcji . Mutacja białka G w przypadku dysplazji  jest mutacją aktywująca tj. wspomniany „dzwonek” cały czas dzwoni nawet bez pobudzenia receptora, komórka wchodzi w  tryb aktywny i przechodzi w formę komórki progenitorowej tj. takiej, która ma  możliwość stania się komórką o innej funkcji niż pierwotnie.

 W ten sposób pula komórek w kości/ciach dotkniętej mutacją traci  możliwość wytwarzania tkanki kostnej i staje się komórką produkująca  zrąb łącznotkankowy.  Kości każdego  z nas,  mimo iż nie zdajemy sobie z tego sprawy  ulegają ciągłemu wchłanianiu i równoczesnej odbudowie na poziomie komórkowym. Zaburzenie tego cyklu poprzez wprowadzenie komórek zaczynających budować coś innego niż typowa tkanka kostna prowadzi do  deformacji kości i zaburzenia jej struktury. Nadbudowana tkanka włóknista nie jest właściwie rozpoznawana przez specjalne komórki kostne,  których zadaniem jest wchłanianie tkanki kostnej (osteoklasty) przez co  nadmiar tkanki włóknistej pozostaje w zajętej kości, a właściwa kość w sąsiedztwie nieprawidłowej zwłókniałej kości ulega  osłabieniu.

To  nadmierne rozdęcie kości przez tkankę włóknistą zmienia jej kształt i objętość oraz  budowę wewnętrzną – co dobrze widoczne jest w badaniach obrazowych szczególne w badaniu TK. Obraz MR dysplazji jest bardziej złożony i łatwiej bywa mylony z guzami  pierwotnymi kości.
Dysplazja najczęściej ma charakter genetycznej mutacji somatycznej skutkującej mozaikowym charakterem tzn. nie dotyczy wszystkich, a jedynie części komórek w rozwijającym się zarodku. Dlatego liczba zajętych kości  objętych mutacją bywa różna , wyróżniamy formy jednokostne i wielokostne  dysplazji włóknistej.

Izolowana lokalizacja dysplazji w stoku jest rzadka, najczęściej dotyczy ona kości klinowej lub sitowia oraz szczęki. Objawami dysplazji poza zniekształceniem kości twarzoczaszki, może być postępująca dysfunkcja nerwów czaszkowych  w związku z zaciskaniem i deformacją kanałów kostnych  dla nerwów czaszkowych.

Dysplazja dość rzadko może stanowić stan predysponujący do przemiany w złośliwy nowotwór kości jakim jest złośliwy mięsak kości lub mięsak z tkanki łącznej  (osteosarcoma, fibrosarcoma). Podejrzenie przemiany nowotworowej dysplazji należy wysuwać  w przypadkach  nadmiernie szybkiego powiększania się zmian dysplastycznych czy znacznej progresji objawów oraz zmiany sygnału w badaniach obrazowych  typowych dla różnych faz FD.

Rzadsze są objawy niespecyficzne skłaniające do diagnostyki m.in. bóle głowy, czy objawy niestabilności czaszkowo szyjnej przy zajęciu kłykci potylicznych i stawów głowy.
Leczenie operacyjne dysplazji włóknistej ogranicza się do  operacji diagnostycznych – biopsja czy odbarczających kanały kostne  lub pień mózgu w przypadku jego ucisku rzadko są to operacje zapobiegające niestabilności czaszkowo szyjnej.

Oponiaki podstawy czaszki

Oponiaki są  najczęściej występującymi pierwotnymi guzami śródczaszkowymi wywodzącymi się z komórek menigotelialnych opony pajęczej i jej  ziarnistości, stanowią one ok. 20-30 %  guzów śródczaszkowych, w tym ok. 30  % pierwotnych guzów mózgu.
Częstość występowania oponiaków wzrasta z wiekiem,  przeciętny wiek rozpoznania to ok. 60-65 r.ż..  Bardzo rzadko występują u dzieci i młodzieży, z wyjątkiem  genetycznych form np. Neurofibromatoza typu 2.

Około  2 do 3 razy  częściej występują u kobiet, najpewniej w wyniku uwarunkowań hormonalnych.

Oponiaki są niejednorodną histopatologicznie grupą guzów – choć wywodzą się  z jednego rodzaju komórek wygląd  guza pod mikroskopem może mieć różne „odmiany”  w zależności od układu komórek, współwystępowania innych elementów charakterystycznych. Obecna klasyfikacja rozróżnia aż 13 typów histopatologicznych oponiaków,  jednak aż  3/4  oponiaków to oponiaki z trzech najczęstszych wariantów histopatologicznych.

Poza wariantami histopatologicznymi  oponiaki określa się stopniami złośliwości  na podstawie i cech morfologicznych i korelacji patologiczno klinicznych opracowanych przez zespoły robocze pod egidą WHO.
Wyróżniamy trzy stopnie wg. klasyfikacji WHO :
WHO GI – tu należy  9 najczęstszych rodzajów oponiaków (stanowią one ok. 70-85 % wszystkich oponiaków),  rokowanie jest dobre, przebieg  łagodny, wzrost guza zwykle powolny, nieinwazyjny odrosty po resekcji zdarzają się  u  ok. 10 % pacjentów.

WHO G II tzw. oponiaki anaplastyczne  ok. 15-30 %  wszystkich oponiaków – są to oponiaki o pośrednim stopniu złośliwości, mają większą tendencję do odrostów 30-50 %, szybsze tempo wzrostu i rozrostu naciekającego otoczenie (w tym mogą naciekać sam mózg), nie dają przerzutów i uogólnienia choroby.  Złośliwość ich  polega na częstych wznowach miejscowych.
 WHO GIII  to ok. 1-5 % operowanych oponiaków są to  tzw. oponiaki anaplastyczne, będące guzami złośliwymi, dającymi 60-80% odrosty po pierwotnym usunięciu, mogą dawać przerzuty choć jest to rzadkością. Oponiaki anaplastyczne niemal zawsze odrastają,  naciekając okoliczne tkanki i sam mózg  zwykle uniemożliwiając kolejne reoperacje.

Oponiaki okolicy podstawy czaszki stanowią ok. 30 %  oponiaków wewnątrzczaszkowych. W sensie histopatologicznym nie odbiegają zwykle budową od  oponiaków spotykanych w zakresie sklepienia mózgu-czaszki.
Z powodu położenia na dnie czaszki w bliskości nerwów czaszkowych oraz naczyń zaopatrujących mózgowie  różnią się objawami oraz ryzykiem leczenia operacyjnego.

Do oponiaków podstawy czaszki zaliczamy guzy, których przyczep oponowy czyli  miejsce, z którego guz wyrasta  znajduje się w obrębie podstawy czaszki. Istniej kilka typowych lokalizacji  występowania oponiaków podstawy czaszki, do najczęściej spotykanych należą:

W części przedniej podstawy czaszki są to  oponiaki rynienki węchowej, w części środkowej podstawy czaszki  występują oponiaki okolicy  siodła tureckiego i przestrzeni okołosiodłowej tu zaliczamy oponiaki guzka siodła, przepony siodła, ponadto do oponiaków okołosiodłowych należą tez oponiaki zatoki jamistej.

W tylnej jamie czaszki najczęstszymi oponiakami są guzy okolicy kąta mostowo móżdżkowego, oponiaki tylnej powierzchni piramidy,  oponiaki skalisto-stokowe, oponiaki stoku i otworu wielkiego.

Grupą oponiaków położoną w zakresie pogranicza przedniego i środkowego dołu czaszki są oponiaki skrzydła kości klinowej z rożnymi ich wariantami topograficznymi.

Niektóre oponiaki podstawy czaszki pozostające w zakresie linii pośrodkowej oraz opierające się o podstawę czaszki, która sąsiaduje z jamą nosa lub zatokami obocznymi nosa  może zostać poddany resekcji  z dostępu przeznosowego.
Większości jednak oponiaków podstawy czaszki wymaga leczenia z użyciem dostępów polegających na dostaniu się do guza poprzez otwarcie czaszki (kraniotomia) oraz  operowania  guza poprzez dostęp  będący zwykle dość wąską szczeliną pomiędzy delikatnie odchylanym mózgiem, a podstawą czaszki.  Z tego powodu do operacji wykorzystywany jest mikroskop operacyjny, który pozwala na intensywne oświetlenie  toru dostępu oraz wyraźne powiększenie miejsca operowanego nawet przy wąskich  przestrzeniach dostępów operacyjnych.

Oponiaki okolicy siodła,  zatok jamistych i okolicy nadsiodłowej  nazywamy zbiorczo oponiakami  okołosiodłowymi lub oponiakami tzw. środkowego obszaru podstawy czaszki. Obszar ten jest  definiowany nieco sztucznie  wz. z centralnym położeniem siodła i struktur okolicznych w  podstawie czaszki.

Do najczęstszych objawów oponiaków okolicy okołosiodłowej należą: zaburzenia widzenia, pogorszenie ostrości wzroku, ubytki pola widzenia,  zaburzenia gałkoruchowe i związane z tym podwójne widzenie czy zezowanie. Do mniej specyficznych objawów należą bóle głowy  i  oczu mogą być jednostronne przypominające migrenę. Dysfunkcja przysadki  mimo jej  nacieku lub znacznej deformacji jest rzadko obserwowana, z najczęstszych zaburzeń  występuje hiperprolaktynemia głownie wynikająca z deformacji lub nacieku lejka przysadki i uciśniętej  drogi  szlaku dpoaminerginczego hamującego wydzielanie prolaktyny.
Diagnostyka  obrazowa pozwala  na postawienie rozpoznania zwykle z wysokim prawdopodobieństwem. Obrazy MR są dość typowe  dla oponiaków okolicy okołosiodłowej. Charakterystyczne jest  nieproporcjonalnie  mało powiększone siodło tureckie, zachowanie  i przemieszczenie przysadki lub jej obrośnięcie, objawy wzmacniani opon sąsiedztwa guza (tzw. ogon oponowy). Sygnał  guza bez kontrastu i jego  jednorodne wzmocnienie guza  również odróżniają go od innych patologii tej okolicy.
Rozpoznanie oponiaka okołosiodłowego dla  specjalisty  doświadczonego w leczeniu i diagnozowaniu patologii tej okolicy nie jest  problematyczne, jednak pozorne podobieństwo i ta sama lokalizacja  powodują , iż nadal  dość często spotyka się opisy radiologiczne badań MR  błędnie sugerujące obecność makrogruczolaków w  przypadkach dość typowych dla oponiaków okolicy siodła.

Najczęstsze pytania:

Czy każdy oponiak wymaga leczenia?

Nie, nie wszystkie oponiaki wymagają leczenia operacyjnego lub  innego sposobu leczenia. Małe oponiaki o wymiarach nie przekraczających zwykle 2 cm  i nie dające objawów nie wymagają leczenia, powinny być obserwowane.
Guz o  morfologii oponiaka  lub innego (guza oponowego) u osoby z wywiadem onkologicznym powinien być poddany  leczeniu lub weryfikacji  histopatologicznej.

Guzy mniejsze w okolicy postawy czaszki powodujące ucisk istotnych struktur np. pnia mózgu czy  skrzyżowania wzrokowego, dające objawy również powinny być poddane  leczeniu.

Które oponiaki można leczyć przez nos?

Do grupy oponiaków, które można leczyć z rozszerzonego dostępu przez nosowego należą  głównie oponiaki okolicy  guzka siodła  – położne ponad przysadką , oponiaki zatoki jamistej czy kanału wzrokowego. Należy dodać, iż  ze  wspomnianych typów oponiaków jedynie część  może być kwalifikowana do bezpiecznej resekcji przeznosowo. Czynnikami wykluczającymi  taki dostęp są objawy radiologiczne – obrazowe sugerujące  obrastanie naczyń mózgowych poprzez guz,  naciek guza bocznie od kanału wzrokowego, cechy sugerujące nękający rozrost guza – np. obrzęk mózgu, nierówne zarysy obwodu guza itp.
 Zakres resekcji i jej możliwość powinien oceniać  neurochirurg doświadczony w tego rodzaju operacjach. Guzy nie kwalifikujące się do operacji przezklinowej przeznosowej powinny być operowane z dostępu od  strony czaszki (kraniotomia), która to operacja  jest nadal standardem operacji oponiaków tej okolicy.

Czy operacja oponiaka przez nos jest mniej ryzykowana?

Niestety ryzyko powikłań neurologicznych i ogólnych jest takie samo lub nawet nieco wyższe w dostępie przezklinowym przeznosowym.  Bez względu na sposób i drogę dostępu usuwając guz,  należy go pomniejszać i odseparować od ważnych  struktur z którymi sąsiaduje, a często niemal zrasta się: tętnic mózgowych, nerwów wzrokowych, podwzgórza zachowując mikronaczynia  zaopatrując e w/w struktury.  Ryzyko uszkodzeń naczyniowych i nerwów jest zbliżone. Wg. własnych obserwacji oraz  wyników innych  chirurgów  wstępne wyniki wydają się wskazywać na mniejsze ryzyko pogorszenia wzroku  i wyższa szanse poprawy w dostępach przeznosowych.

Nieco większe jest ryzyko  pooperacyjnego wycieku płynu mózgowo rdzeniowego przez nos (płynotok nosowy). Mniejsze ryzyko padaczki oraz zmian niedokrwiennych mózgu.

Inne teksty w tej samej kategorii Zobacz również